(1)
Курбанбаев, Д. БЎЛАЖАК ИНГЛИЗ ТИЛИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ МУТАХАССИСЛИК БЎЙИЧА КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. Вестник КГУ 2016, 31, 43-46.