[1]
Бекимбетова, А. 2012. ХАЛЫҚ ПЕДАГОГИКАСЫНДА ЖАСЛАРДЫ ҲАЎА РАЙЫН БАҚЛАЎҒА ҮЙРЕТИЎ ТӘЖИРИЙБЕЛЕРИ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. 15, 1-2 (июн. 2012), 55–59.