[1]
Хасанова , М. 2023. ЁШЛАР СУБМАДАНИЯТИНИНГ УЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. 61, 3 (ноя. 2023), 131–133.