ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА ИЛИМИЙ МЕТОДИКАЛЫҚ ҲӘМ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОЙ ПИКИРЛЕРДИҢ ҚӘЛИПЛЕСИЎИ ҲӘМ ИЗЕРТЛЕНИЎИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т Утебаев

Аннотация

 Қарақалпақстанда ХХ әсирдиң екинши ярымы ХХI  әсир басларына шекем педагог алымларымыз тәлим-тәрбия машқалаларын изертлеп көплеген илимий жумыслар, диссертациялар жазды. Усы бай педагогикалық теориялар менен тәжрийбелерди, ой-пикирлерди илимий көз-қарастан үйренип таллаў жасаў ҳәзирги педагогика илиминде зәрүр мәселелердиң бири. Себеби өтмиштеги қолға киргизилген илим жетискенликлерин терең өзлестирмей турып, илимди және де раўажландырыў, оның ҳәзирги күн ушын ең зәрүр жөнелисин бағдарлаў баслы машқалалардан болып есапланады.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Утебаев , Т. (2016). ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА ИЛИМИЙ МЕТОДИКАЛЫҚ ҲӘМ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОЙ ПИКИРЛЕРДИҢ ҚӘЛИПЛЕСИЎИ ҲӘМ ИЗЕРТЛЕНИЎИ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 30(1), 38–40. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/699
Раздел
Статьи