ЖУРНАЛИСТИКАНЫҢ ЎАТАН СҮЙИЎШИЛИК ҲӘМ ИНТЕРНАЦИОНАЛЛЫҚ ПРИНЦИПЛЕРИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ю Ҳамдамов

Аннотация

 


Ўатан сүйиўшилик (патриотизм) ҳәм интернационализм журналистикада тийкарғы принциплерден саналады. Дәслеп Ўатан сүйиўшилик принципи ҳаққында тоқталып өтемиз.


Өзбек журналистикасында Ўатан сүйиўшилик бәрқулла жоқары дәрежеде сәўлелендирилип келинген. Себеби, «Ўатан» түсиниги бәрше халықлардағы сыяқлы биз, өзбеклерде де бәлент турады. Ўатан сүйиўшиликтиң өзеги – «Ўатан» сөзи болады. Ўатанды сүйиў, оны көз қарашығындай қәстерлеп–сақлаў, рети келгенде көкирек тутып қорғаў – бул Ўатан сүйиўшилик болып табылады.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Ҳамдамов, Ю. (2012). ЖУРНАЛИСТИКАНЫҢ ЎАТАН СҮЙИЎШИЛИК ҲӘМ ИНТЕРНАЦИОНАЛЛЫҚ ПРИНЦИПЛЕРИ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 15(1-2), 138–141. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/244
Раздел
Статьи