К.МӘМБЕТОВТЫҢ «ҲҮЖДАН» РОМАНЫНДА СЮЖЕТТИ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎДА ДИАЛОГТЫҢ КӨРКЕМЛИК ХЫЗМЕТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

З Бекбергенова

Аннотация

Көркем шығарманың сюжети ҳақкында пикир жүриткенде, сюжетти раўажландырыўға тәсир жасайтуғын поэтикалық усылларға тоқтап өткен мақул. Усындай көркем усыллардың бири көркем шығармада қолланылатуғын диалоглар есапланады. Белгили өзбек әдебиятшысы академик М.Қўшжанов көркем шығармада сюжеттиң қолланылыў өзгешеликлери ҳақкында: «Көркем дөретиўшилик – бул жүдә қурамалы нәрсе.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Бекбергенова, З. (2012). К.МӘМБЕТОВТЫҢ «ҲҮЖДАН» РОМАНЫНДА СЮЖЕТТИ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎДА ДИАЛОГТЫҢ КӨРКЕМЛИК ХЫЗМЕТИ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 15(1-2), 133–135. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/227
Раздел
Статьи