JAHON ANIMATSIYA SAN'ATIDA TARIXIY MAVZU, OBRAZLAR TALQINI VA O’ZBEK ANIMATSIYA SAN’ATIDA TUTGAN O’RNI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

A Tleumuratova

Аннотация

Jahon animatsiyasida tarixiy mavzularda juda ko'p multifilmlar ishlangan. Har bir davlat o'z tarixini animatsion filmlar orqali ham keng namoyish etadi. Bunday multfilmlarda tarixiy haqiqat yoki to'qima afsonalarga asoslanib syujetlar yaratiladi. Xususan tarixiy haqiqatga asoslangan multfilmlarda muhit tasvirlari, ranglar, liboslar, maishiy buyumlar, qahramonlarning tasvirlari hammasi bir-biriga uyg'un ravishda tanlangan tarixiy syujetni yoritib berishga xizmat qiladi. Qolaversa shunday detallar orqali tasvirlanayotgan syujet qaysi hudud va qaysi millatga tegishli mavzuni yoritayotganini bilish mumkin. Mavzuga mos musiqiy effektlar qo' shish orqali ta' sirchanlikni oshiriladi. Bunday tarixiy animatsion filmlar muayyan bir davlat yoki butun jahon tarixida sodir bo'lgan o'zgarishlar, shu o'zgarishlarga sabab bo'lgan tarixiy shaxslar va ularning hayoti haqidagi voqealardan iborat bo'ladi. Jahon animatsiya san’atida yaratilgan eng sara va mashhur multfilmlarni tahlil qilamiz.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Tleumuratova, A. (2023). JAHON ANIMATSIYA SAN’ATIDA TARIXIY MAVZU, OBRAZLAR TALQINI VA O’ZBEK ANIMATSIYA SAN’ATIDA TUTGAN O’RNI. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 61(3), 221–223. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/1404
Раздел
Статьи

Библиографические ссылки

Айтмуратова, Ж. Ж. (2023). ҚОРАҚАЛПОҚ ҚЎШИҚЧИЛИК САНЪАТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЯККАХОН ИЖРОЧИЛАРНИНГ ХИЗМАТИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 6(4).
Айтмуратова, Ж. (2022). ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХУДОЖНИКА КЫДЫРБАЙ САЙЫПОВА В КАРАКАЛПАКСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ. Involta Scientific Journal, 1(6), 92-104.
Aytmurotova, J., & Kalimbetov, B. (2022). Service of representatives of modern singing arts in karakalpak musical culture. Science and innovation, 1(C4), 214-220.
Aitmuratov, J., Utegenov, X., Elmuratov, I., Yusupov, A., & Aitmuratova, J. (2021). THE ARAL SEA PROBLEM IN THE VIEWS OF OUR POETS. 湖南大学学报 (自然科学版), 48(12).
Айтмуратов, Ж., & Айтмуратова, Ж. Ж. (2021). ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И БЫТА КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА В XIX ВЕКЕ. In Интеграционные процессы в современной науке. (pp. 5-10).
Aytmuratov, J., & Aytmuratova, J. J. (2021). Karakalpakstan television service in the development of our national culture. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(1), 723-727.
Aytmuratov, J., & Aytmuratova, J. (2020). FOLK MUSIC IN THE ART OF THE KARAKALPAK BAKHSY: THE PROBLEM OF EMERGENCE. Polish Journal of Science, (29-1), 58-62.
Айтмуратова, Ж. Ж. (2019). ЗНАЧЕНИЕ РУССКИХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ В РАЗВИТИИ КАРАКАЛПАКСКОГО ИСКУССТВА. Перекрёстки истории. Актуальные проблемы исторической науки: материалы XV Международ, 98.
Айтмуратов, Ж. (2015). МИЛЛИЙ КӚРКЕМ ӚНЕРИМИЗДИҢ РАЎАЖЛАНЫЎЫНДА «АЙҚУЛАШ ЖУЛДЫЗЛАРЫ» АНСАМБЛИНИҢ ХЫЗМЕТИ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 26(1), 60-63.
Айтмуратова, Ж. (2016). ҚАРАҚАЛПАҚСТАН СҮЎРЕТЛЕЎ ӨНЕРИНИҢ РАЎАЖЛАНЫЎЫНДА ҚЫДЫРБАЙ САЙЫПОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ХЫЗМЕТИ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 31(2), 68-70.
Khakimniyazov, J. (2022). Economic Calendar Of Karakalpaks. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 9, 26-33.
Khakimniyazov, Z. K., & Sherniyazov, R. K. (2021). Types Of Farms and Methods of Agriculture At The Karakalpaks (Xix Century). Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 3, 113-116.
Khojabekovich, K. Z., & Yerzhanovich, T. Z. (2021). CENTRAL CITIES OF KARAKALPAKSTAN IN THE XVIII-XIX CENTURIES: AK JAGYS-SHAKHTEMIR SHYMBAY. 湖南大学学报 (自然科学版), 48(12).
Utepbergenov, F., Tolibaev, M., Turebekov, M., Khakimniyazov, J., Kdyrniyazov, O. S., Saypov, S., & Alimbetov, A. (2021). DEVELOPMENT OF A CRAFT COMPLEX IN THE MEDIEVAL QUARTERS OF THE CITY OF MIZDAKHKAN. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(11), 4021-4032.
Khozhabekovich, K. J., & Qarlibayevich, D. R. (2020). Zoroastrian burial rites of the Southern Aral Sea region. JournalNX, 6(12), 336-338.
Khozhabekovich, K. J., & Qarlibayevich, D. R. (2020). Zoroastrian burial rites of the Southern Aral Sea region. JournalNX, 6(12), 336-338.
Utepbergenov, F., Tolibaev, M., Turebekov, M., Khakimniyazov, J., Kdyrniyazov, O. S., Saypov, S., & Alimbetov, A. (2021). DEVELOPMENT OF A CRAFT COMPLEX IN THE MEDIEVAL QUARTERS OF THE CITY OF MIZDAKHKAN. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(11), 4021-4032.
Хакимниязов, Ж., & Мамедов, А. (2020). ТРАДИЦИИ ПОКЛОНЕНИЯ ОГНЮ ДРЕВНИХ НАРОДОВ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ. ИСТОРИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, 25.
Хожаниязов, Г., & Хакимниязов, Ж. (2020). Археологические памятники зороастризма в среднеазиатском междуречье (на материалах «Оссуарные находки в Южном Приаралье»). Universum: общественные науки, (5 (65)), 4-7.
Хакимнияхов, Ж. Х. (2019). ЗОРОАСТРИЙСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ. Перекрёстки истории. Актуальные проблемы исторической науки: материалы XV Международ, 67.