УДК 502.7:574 АРАЛ ТЕҢИЗИНИҢ ҚУРҒАҒАН УЛТАНЛАРЫНДА ЖАҢА ФИТОЦЕНОЗЛАРДЫ ПАЙДА ЕТИЎДИҢ ЖОЛЛАРЫ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

К Косназаров
К Косназаров
З Акимниязов

Аннотация

1960-1970 жылларда  Арал теңизиниң қыр әтирапында, оның  суўы менен тиккелей байланысып туратуғын 1000 нан аслам  ҳәр қыйлы тереңликтеги  көллер, қолтықлар, көлшелер, ҳәўизлерде, басқа да  суў қоймаларындағы суўларда шалаң усаған көп ғана суў отлары,  қамыс, жекен, қоға өсимликлери, ал, теңиздиң жағалаўлары менен  қыр дөгереклеринде: жыңғыл, жекен, қоға, қамыс, урық, боян, ақбас, жантақ, қарабарақ өсимликлериниң фитоценозлары ырғалып  өсип, тәбият қушағын  әжайып липасларға бөлендирип  гөззал ландшафтларды пайда етип  туратуғын еди.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Косназаров, К., Косназаров , К., & Акимниязов, З. (2018). УДК 502.7:574 АРАЛ ТЕҢИЗИНИҢ ҚУРҒАҒАН УЛТАНЛАРЫНДА ЖАҢА ФИТОЦЕНОЗЛАРДЫ ПАЙДА ЕТИЎДИҢ ЖОЛЛАРЫ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 40(3), 26–29. извлечено от https://science.karsu.uz/index.php/science/article/view/1246
Раздел
Статьи